Kop logo vom Himmel hoch
Home - Nieuws - 2002 - Horecaplan Mariakerk Deventer van de baan

Nieuws

7 december 2002

Horecaplan Mariakerk Deventer van de baan

De gemeente Deventer heeft afwijzend gereageerd op het plan om van de monumentale Mariakerk een horecagelegenheid te maken. Dit heeft het College van Burgemeester en Wethouders per brief meegedeeld aan de stichting Vom Himmel hoch.

Hier volgt de brief:

Geachte heer,

Bij brief van 11 juli 2002 hebben wij u toegezegd u te zullen informeren indien de gemeente een standpunt heeft ingenomen naar aanleiding van een door een mogelijke nieuwe exploitant van de Mariakerk bij de gemeente ingediend plan.

Het plan behelsde een qua aantal te verwachten bezoekers en mogelijke geluidsbelasting intensieve horeca-invulling. Hoewel het bestemmingsplan vestiging van een horecabedrijf in de Mariakerk toestaat hebben wij gelet op de adviezen van de afdeling Milieu, het team Monumenten en Archeologie en van de politie besloten dat wij het initiatief niet levensvatbaar achten.

Voor de goede orde merken wij op dat het aan Stichting Arsenaal Mariakerk, aan wie de Mariakerk in erfpacht is gegeven, is om te bepalen met welke ondernemer in zee wordt gegaan. Een en ander natuurlijk met inachtneming van de bestaande wet- en regelgeving. In dit kader is het initiatief ter toetsing voorgelegd aan de gemeente.

Voor zowel de Stichting Arsenaal Mariakerk en de gemeente is van belang dat de Mariakerk in een goede staat toegankelijk moet blijven voor bij voorkeur een groot publiek.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Deventer,

Namens dezen,

Het hoofd van de afdeling Juridische Zaken,

Mr. A.W. van Hennik