Kop logo vom Himmel hoch
Home - Nieuws - 2006 - Toekomstperspectief voor Sint-Petruskerk Vught

Nieuws

4 december 2006

Toekomstperspectief voor Sint-Petruskerk Vught

Na een periode van onzekerheid over de toekomst de Vughtse Sint-Petruskerk lijkt een oplossing binnen bereik. Het kerkbestuur van de Edith Steinparochie, het bisdom Den Bosch en de Stichting tot behoud van de Petruskerk hebben afgesproken samen de mogelijkheden te verkennen om in het kerkgebouw, dat een rijksmonument is, een aantal functies onder te brengen, die er voor zorgen dat het voortbestaan gegarandeerd kan worden.


Mariabeeld in de Petruskerk. Foto: www.illusie.com

Dit wordt bereikt door een deel van het kerkgebouw ook in de komende decennia een kerkelijke bestemming te laten behouden en daarnaast plaats te bieden aan twee instellingen op het terrein van cultuur en educatie. In het kerkgebouw zal de Edith Steinparochie een deel van de ruimte blijven gebruiken voor de eredienst. De bedoeling is om het priesterkoor en de directe omgeving in te richten als kapel en in verband daarmee het orgel daarheen over te plaatsen. Binnen de rest van het kerkgebouw wordt een nieuw gebouw geconstrueerd waarin de Vughtse dependances van Bibliotheek De Meierij en MIK Kunsteducatie kunnen worden ondergebracht. Beide instellingen hebben laten weten grote belangstelling te hebben voor deze gezamenlijke huisvesting in het centrum van Vught. Dit gebouw-binnen-het-gebouw is zo ontworpen dat het monument zelf niet wordt aangetast, maar integendeel: dat vanuit dit gebouw interessante uitzichten ontstaan op delen van de kerkelijke architectuur van het monument. Het ontwerp is van Henket & partners architecten, die veel ervaring hebben met het combineren van monumentale oudbouw met nieuwbouw. Prof. ir. H.J. Henket maakt deel uit van een comité van aanbeveling dat in de afgelopen tijd de Stichting tot behoud van de Petruskerk heeft gesteund bij het zoeken naar waardige en betaalbare bestemmingen voor het kerkgebouw. De bedoeling is dat het kerkgebouw en de tuin er omheen in de komende decennia wordt geëxploiteerd door een nog op te richten beheerstichting, die ook het onderhoud van het Rijksmonument voor zijn rekening neemt. De verwachting is dat dit bekostigd kan worden uit de te verwachten huurpenningen, sponsoring en subsidies in het kader van de monumentenzorg. Daarnaast wordt gehoopt op steun van de Vughtse bevolking, nu een reëel uitzicht bestaat om dit belangrijke monument voor Vught te behouden. Afgesproken is dat na afloop van de overeengekomen periode het kerkbestuur weer de beschikking kan krijgen over het gehele gebouw, als het daar op dat moment behoefte aan heeft.

Kerkbestuur en Stichting hebben de nu ontwikkelde plannen besproken met de bisschop van Den Bosch, mgr. A.L.M. Hurkmans. De bisschop heeft met belangstelling kennisgenomen van de plannen en ziet hierin, mits aan een aantal voorwaarden kan worden voldaan, een waardevol pilotproject voor een dergelijk rijksmonument waar hij positief tegen aankijkt. Daarbij is het voor hem belangrijk dat de parochie eigenaar blijft van deze kerk en ook zeggenschap blijft houden over hetgeen er in het gebouw gebeurt.

Inmiddels is ook contact gezocht met het Vughtse College van B&W om medewerking te vragen voor de nu gevonden constructie. Zoals bekend sprak de Vughtse gemeenteraad zich eerder dit jaar uit voor de vestiging van een multifunctionele accommodatie in het centrum van Vught, maar wel op de locatie van het huidige theater De Speeldoos. De bij de Petruskerk betrokken instellingen hopen dat de Vughtse gemeenteraad de gemaakte keuze voor het centrum zal willen nuanceren, door in het centrum te kiezen voor twee locaties met een sociaal-culturele bestemming.