Deze pagina: Ee t/m Jelsum

Pagina 1: Aalsum t/m Echten Pagina 3: Jirnsum t/m Oldeholtpade
Pagina 4: Oldelamer t/m Tjerkgaast Pagina 5: Tjerkwerd t/m Zweins

Ee (Ie)
Hervormde kerk

Engelum (Ingelum)
Hervormde kerk

Engwierum (Ingwierrum)
Hervormde kerk

Exmorra (Eksmoarre)
Hervormde kerk

Ferwert (Ferwerd)
Hervormde kerk

Ferwoude (Ferwâlde)
Hervormde kerk

Finkum (Feinsum)
Hervormde kerk

Firdgum (Furdgum)
kerktoren

Folsgare (Folsgeare)
Hervormde kerk

Foudgum
Hervormde kerk

Franeker (Frjentsjer)
Doopsgezinde kerk

Franeker (Frjentsjer)
Grote of Martinikerk

Friens
Hervormde kerk

Gaast
Hervormde kerk

Gauw (Gau)
Hervormde kerk

Gerkesklooster (Gerkerkleaster)
Hervormde kerk

Ginnum (Genum)
Hervormde kerk

Goënga (Goaiïngea)
Hervormde kerk

Goïngarijp (Goaiïngaryp)
Hervormde kerk

Gorredijk (De Gordyk)
Hervormde kerk (vml)

Gorredijk-Kortezwaag(De Gordyk-Koartsweagen)
Hervormde kerk

Goutum
Hervormde kerk

Grou (Grouw)
Hervormde kerk

Gytsjerk (Giekerk)
Hervormde kerk

Hallum
Hervormde kerk

Hantum
Hervormde kerk

Hantumhuizen (Hantumhuzen)
Hervormde kerk

Harich
Hervormde kerk

Harlingen (Harns)
Grote kerk

Haskerhorne (Haskerhoarne)
Hervormde kerk

Heeg (Heech, Heach)
Haghakerk

Heerenveen (It Hearrenfean)
Doopsgezinde kerk

Heerenveen (It Hearrenfean)
Schoterlandsekerk (vml)

Heerenveen-Nijehaske
(It Hearrenfean-Nijehaske)
Hervormde kerk

Hogebeintum (Hegebeintum)
Hervormde kerk

Hemelum (Himmelum)
Nicolaaskerk

Hemrik (De Himrik)
Hervormde kerk

Herbaijum (Hjerbeam)
Hervormde kerk

Hichtum
Hervormde kerk

Hijum
Hervormde kerk

Hilaard (Hijlaard)
Hervormde kerk

Hindeloopen (Hylpen)
Hervormde kerk

Hindeloopen (Hylpen)
Doopsgezinde kerk

Hollum
Hervormde kerk

Holwerd (Holwert)
Hervormde kerk

Hoorn (Hoarne)
Hervormde kerk

Hoornsterzwaag (Hoarnstersweach)
Hervormde kerk

Hûns (Huins)
Hervormde kerk

Hurdegaryp (Hardegarijp)
Hervormde kerk

Idaerd (Idaard)
Hervormde kerk

Iens (Edens)
Hervormde kerk

IJsbrechtum (Ysbrechtum)
Hervormde kerk

Jannum (Janum)
Hervormde kerk

Jelsum
Hervormde kerk

Pagina 1: Aalsum t/m Echten Pagina 3: Jirnsum t/m Oldeholtpade
Pagina 4: Oldelamer t/m Tjerkgaast Pagina 5: Tjerkwerd t/m Zweins

(c) 2004 Stichting Vom Himmel hoch