Deze pagina: Jirnsum t/m Oldeholtpade

Pagina 1: Aalsum t/m Echten Pagina 2: Ee t/m Jelsum
Pagina 4: Oldelamer t/m Tjerkgaast Pagina 5: Tjerkwerd t/m Zweins

Jirnsum (Irnsum)
Doopsgezinde kerk

Jistrum (Eestrum)
Hervormde kerk

Jorwert (Jorwerd)
Hervormde kerk

Joure (De Jouwer)
Hervormde kerk

Joure-Westermeer (De Jouwer)
Kerktoren

Jouswier
Hervormde kerk

Jubbega-Schurega (Jobbegea-Schuregea)
Hervormde kerk

Katlijk (Ketlik)
Hervormde kerk

Kimswerd (Kimswert)
Laurentiuskerk

Kollum
Hervormde kerk

Kollumerzwaag (Kollumersweach)
Hervormde kerk

Kortehemmen (Koartehimmen)
Hervormde kerk

Kûbaard (Kubaard)
Hervormde kerk

Langezwaag (Langsweagen)
Hervormde kerk

Langweer (Langwar)
Hervormde kerk

Leeuwarden (Ljouwert)
Doopsgezinde kerk

Leeuwarden (Ljouwert)
Evangelisch Lutherse kerk

Leeuwarden (Ljouwert)
Grote- of Jacobijnerkerk

Leeuwarden (Ljouwert)
Oldehove

Leeuwarden (Ljouwert)
Waalse kerk (vml)

Leeuwarden (Ljouwert
Westerkerk (vml)

Leeuwarden-Huizum (Ljouwert)
Hervormde kerk

Lekkum
Hervormde kerk

Lemmer (De Lemmer)
Hervormde kerk

Leons (Lions)
Hervormde kerk

Lichtaard
Hervormde kerk

Lioessens (Ljussens)
Hervormde kerk

Lippenhuizen (Lippenhuzen)
Hervormde kerk

Lollum
Hervormde kerk

Longerhouw (Longerhou)
Hervormde kerk

Lytsewierrum (Lutkewierum)
Hervormde kerk

Makkinga (Makkingea)
Hervormde kerk

Makkum
Hervormde kerk

Mantgum
Hervormde kerk

Marrum
Hervormde kerk

Marssum (Marsum)
Hervormde kerk

Metslawier (Mitselwier)
Hervormde kerk

Midlum (Mullum)
Hervormde kerk

Miedum
kerktoren

Mildam (Mildaam)
Hervormde kerk (vml)

Minnertsga (Minnertgea)
Hervormde kerk

Molkwerum (Molkwar)
Lebuïnuskerk

Morra (Moarre)
Hervormde kerk

Nes (gem. Dongeradeel)
Hervormde kerk

Niawier (Nijewier)
Hervormde kerk

Nieuwehorne (Nijehoarne)
Hervormde kerk

Nieuweschoot (Nijeskoat)
Hervormde kerk

Nijeholtpade (Nijeholtpea)
Hervormde kerk

Nijemirdum (Nijemardum)
kerktoren

Nijland (Nijlân)
Hervormde kerk

Noordwolde (Noardwâlde)
Hervormde kerk

Oentsjerk (Oenkerk)
Hervormde kerk

Oldeberkoop (Aldeberkeap)
Hervormde kerk

Oldeholtpade (Aldeholtpea)
Hervormde kerk

Pagina 1: Aalsum t/m Echten Pagina 2: Ee t/m Jelsum
Pagina 4: Oldelamer t/m Tjerkgaast Pagina 5: Tjerkwerd t/m Zweins

(c) 2004 Stichting Vom Himmel hoch