Deze pagina: Aalsum t/m Echten

Pagina 2: Ee t/m Jelsum Pagina 3: Jirnsum t/m Oldeholtpade
Pagina 4: Oldelamer t/m Tjerkgaast Pagina 5: Tjerkwerd t/m Zweins

Aalsum (Ealsum)
Hervormde kerk

Abbega (Abbegea)
Hervormde kerk

Achlum
Hervormde kerk

Akkrum
Hervormde kerk

Aldeboarn (Oldeboorn)
Gereformeerde kerk (vml)

Aldeboarn (Oldeboorn)
Hervormde kerk

Aldtsjerk (Oudkerk)
Hervormde kerk

Allingawier
Hervormde kerk

Anjum (Eanjum)
Hervormde kerk

Arum
Hervormde kerk

Augsbuurt-Lutjewoude (Lytsewâld)
Hervormde kerk

Augustinusga (Stynsga)
Hervormde kerk

Balk
Hervormde kerk

Bears (Beers)
Hervormde kerk

Beetgum (Bitgum)
Hervormde kerk

Berlikum (Beritsum)
Hervormde kerk

Blessum
Hervormde kerk

Blija (Blije)
Hervormde kerk

Bolsward (Boalsert)
Broerekerk (vml)

Bolsward (Boalsert)
Doopsgezinde kerk

Bolsward (Boalsert)
Grote of Sint-Martinikerk

Boazum (Bozum)
Hervormde kerk

Boer
Hervormde kerk

Boijl (Boyl)
Hervormde kerk

Bornwird (Boarnwert)
Hervormde kerk

Boxum (Boksum)
Hervormde kerk

Brantgum
Hervormde kerk

Britsum
Hervormde kerk

Britswert (Britswerd)
Hervormde kerk

Buitenpost (Bûtenpost)
Hervormde kerk

Burgum (Bergum)
Hervormde kerk

Burgwert (Burchwerd)
Hervormde kerk

Burum (Boerum)
Hervormde kerk

Cornwerd (Koarnwert)
Hervormde kerk

Damwoude-Dantumawoude (Damwâld)
Doopsgezinde kerk

Damwoude-Dantumawoude (Damwâld)
Hervormde kerk

Damwoude-Murmerwoude (Damwâld)
Hervormde kerk

De Knijpe (De Knipe)
Hervormde kerk

Dearsum (Deersum)
Hervormde kerk

Deinum
Hervormde kerk

Dokkum
Grote of Sint-Martinuskerk

Dongjum (Doanjum)
Hervormde kerk

Donkerbroek
Hervormde kerk

Drachten
Hervormde kerk

Drachten
Doopsgezinde kerk

Driesum (Driezum)
Hervormde kerk

Drogeham (Droegeham)
Hervormde kerk

Dronrijp (Dronryp)
Hervormde kerk

Eagum (Aegum)
kerktoren

Earnewâld (Eernewoude)
Hervormde kerk

Easterein (Oosterend) (gem. Littenseradiel)
Martinuskerk

Easterlittens (Oosterlittens)
Hervormde kerk

Eastermar-It Heechsân (Oostermeer)
kerktoren

Easterwierrum (Oosterwierum)
kerktoren

Echten (Ychten)
Hervormde kerk

Pagina 2: Ee t/m Jelsum Pagina 3: Jirnsum t/m Oldeholtpade
Pagina 4: Oldelamer t/m Tjerkgaast Pagina 5: Tjerkwerd t/m Zweins

(c) 2004 Stichting Vom Himmel hoch